ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนอัตรากำลัง
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
   
 

 
 

ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่

ร่างตารางเงินเดือนอัตราใหม่ (อาจจะ) ใช้บังคับในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นี้ ทั้งนี้ ก.กลาง จะมีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ รายละเอียดคลิกที่นี่ (ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ พันธุ์ไพโรจน์ อบต.ศาลายา นครปฐม ที่อนุเคราะห์ข้อมูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเยาวชนประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านางอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศองค์ เรื่องเ จ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านางไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558
รับสมัครประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เด็กดอนเด็กดี โตไปไม่โกง"
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร เยาวชนตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนกล้าดี ศรีดอนหญ้านาง"

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 >>

 
 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.   
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8