ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนอัตรากำลัง
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
   
 

 
 

ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่

ร่างตารางเงินเดือนอัตราใหม่ (อาจจะ) ใช้บังคับในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นี้ ทั้งนี้ ก.กลาง จะมีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ รายละเอียดคลิกที่นี่ (ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ พันธุ์ไพโรจน์ อบต.ศาลายา นครปฐม ที่อนุเคราะห์ข้อมูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
 
   
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.   
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8